Deutsch-Albanisch

Arbeitsgruppe Deutschkurse

 
Dokumentet  e rëndësishme në lëmine e drejtësisë Zvicerane në gjuhën Shqipe
 
Popullsia Shqiptare do të behët në Zvicër gjithnjë e më e madhe. Ajo i jep ndihmesën e vet shërbimit publik (Service Public) dhe njëkohësisht e shfrytëzon atë. Një pjesë e kësaj popullate nuk e zotëron gjuhën gjermane sa duhet dhe nuk e kupton gjuhën e drejtësisë fare, kështu që ato varen prej përkthyesve-gojorë dhe me shkrim.
Do të ishte e kotë, nëse ndonjëri kërkon të gjejë tekste ligjore zvicerane të përkthyera në gjuhën shqipe.
Po ashtu nuk mund të gjendet një fjalor-ligjor gjermanisht-shqip, i cili do të përputhej me sistemin e drejtësisë zvicerane. Duke marrë parasysh që “Sistem juridik-ligjor zviceran“ nuk është vetëm një, por çdo kanton  ka sistemin e tij dhe përfaqësuesit e drejtësisë të secilit kanton komunikojnë në mënyra të ndryshme dhe përdorin fjalor dhe mënyra të thëni të veçanta. Për këtë arsye përpiqemi që të bëjmë përkthime të teksteve në shërbim të të gjithëve, si p.sh. tekste ligjore të kodit penal (StGB) ose të kodit të procedurës penale (StPO).
Për sa i përket llojshmërisë së sistemeve të drejtësisë zvicerane, ne përkthejmë vetëm tekste ligjore të kantonit të Cyrihut.
Ne shpresojmë, që përkthimet tona, shqiptarët këtu në Zvicër e po ashtu edhe profesionistët njëkohësisht ta vlerësojnë ndihmën tonë.
Një fokusim tjetër i yni është, gjithashtu edhe në mes të përkthyesve gojorë dhe me shkrim, të gjendet një mirëkuptim në mes të njëri-tjetrit, në lidhje me përkthimet e termave specifike – profesionale dhe terminologjinë teknike.
Të paktën të shpresojmë që kjo punë e filluar, do të ngjallë interes për një bashkëbisedim në mes të përthyesve të kantonit të Cyrihut.
 
Duke qenëse puna jonë, është punë vullnetare, kështu që mbetemi të kufizuar brenda mundësive tona, por, megjithatë, përsëri  tentojmë t`i marrim parasysh nevojat dhe propozimet tuaja.
 
Ne nuk marrim kurrfarë përgjegjësie për vlefshmërinë ligjore të teksteve tona: as për përkthimet të cilat vetëm e riprodhojnë tekstin e gjuhës gjermane, por as për tekstet në gjuhën gjermane, të cilat në çdo kohë mund të jenë të vjetëruara.
 
Grupi i punës për përkrahje gjuhësore të Forumit Interkulturor të Winterthurit
Franziska Neziri
 

 

Wichtige Dokumente aus dem Schweizer Rechtswesen in Albanischer Sprache

Die albanisch-sprachige Bevölkerung wird in der Schweiz immer wichtiger. Sie leistet ihren Beitrag an den Service Public und profitiert von demselben. Da ein Teil dieser Leute unsere Sprache nur schlecht beherrscht und die Rechtssprache der Schweiz gar nicht versteht, sind sie meist auf Dolmetschende und Übersetzende angewiesen.
Sucht man nach Schweizer Gesetzestexten in albanischer Sprache, so sucht man vergebens.
Auch gibt es kein Rechtswörterbuch Deutsch-Albanisch dass auf das Schweizer Rechtssystem angepasst wäre. Zumal es das „Schweizer Rechtssystem“ eigentlich gar nicht gibt, denn jeder Kanton hat sein eigenes System und die jeweiligen Rechtsvertreter benutzen andere Bezeichnungen und Fachausdrücke. So versuchen wir hier eher allgemeingültige Texte wie z.B. Gesetzestexte aus der Strafprozessordnung (StPO) oder aus dem Strafgesetzbuch (StGB) zu übersetzen.
Was kantonale Rechtstexte anbelangt, berücksichtigen wir vorwiegend den Kanton Zürich.
Wir hoffen, dass unsere Übersetzungen albanisch-sprachigen Leuten in der Schweiz wie auch Fachpersonen gleichermassen eine Hilfe sind.
Ein weiteres Ziel unserer Übersetzungen ist es, auch unter den Dolmetschenden und Übersetzenden des Kantons Zürich einen gewissen Konsens zu finden was Übersetzungen von Fachbegriffen und Fachbezeichnungen betrifft.
Zumindest hoffen wir, dass durch unsere Arbeit eine entsprechende Diskussion angestossen wird.
 
Da unsere Arbeit ehrenamtlich ist, sind wir begrenzt in unseren Möglichkeiten, versuchen aber trotzdem auf Wünsche und Anregungen einzugehen.
 
Arbeitsgruppe Sprachförderung des Interkulturellen Forums Winterthur
Franziska Neziri